Standaardinformatieformulier

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Xplore the North NV is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Xplore the North NV beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Xplore the North NV heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door de insolventie van Xplore the North NV niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Kalkoven 5 (b.0202), 1820 Steenokkerzeel, België, info@gfg.be, +32-(0)2/240.68.00).

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl? language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet

Bijzondere reisvoorwaarden Xplore the North NV / Canada Travel Designers

Onderstaande bijzondere reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de pakketreisovereenkomst afgesloten tussen de reiziger en Xplore The North NV en zijn van toepassing op alle reizen geboekt vanaf 03/01/2024. Canada Travel Designers is een merk van Xplore the North NV. BTW-identificatienummer: BE0628.622.356.

INSCHRIJVING EN BETALING

Het bevestigen van het reisvoorstel/offerte (schriftelijk of per mail) met doorgave van de gevraagde reizigersgegevens, functioneert als een rechtsgeldige inschrijving, waarop een bestelbon volgt. Elke factuur/bestelbon waartegen binnen de 3 dagen na de ontvangst geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd. Het voorschot van het landarrangement bedraagt 30% van de reissom (voor bepaalde reizen/bestemmingen kan een hoger voorschot gevraagd worden, dit zal dan uitdrukkelijk vermeld worden bij de offerte). Vliegtuigtickets (indien geboekt via Xplore the North NV) dienen volledig te worden betaald bij boeking. Het voorschot dient binnen de 5 dagen na inschrijving betaald te zijn. Verder dient het saldo uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, dienen de totale reissom meteen bij boeking te betalen. Bij niet– of laattijdige betaling behoudt Xplore the North NV zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen. 

 1. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal Xplore the North NV de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd. Daarenboven wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 20 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag. De forfaitaire vergoeding kan maximaal € 2.000 bedragen.

Bij niet-tijdige betaling van het saldo heeft de organisator, na een ingebrekestelling lastens de inschrijver, het recht de pakketreisovereenkomst te verbreken en de contractuele annuleringsvoorwaarden toe te passen. Bij niet-tijdige betaling van het voorschot heeft de organisator, na een ingebrekestelling lastens de inschrijver, het recht de pakketreisovereenkomst te verbreken en de contractuele annuleringsvoorwaarden toe te passen.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger. Deze kosten worden steeds vermeerderd met de kosten, aangerekend door de betrokken leveranciers (luchtvaartmaatschappij, transportfirma’s, hotel, …) en de poliskosten van de annuleringsverzekering.

2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 50 per persoon.

Annulering tot 90 dagen voor afreis: het betaalde voorschot;

Annulering van 89 tot 45 dagen voor afreis: 50% van de reissom;

Annulering minder dan 45 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.

Vliegtuigtickets (al dan niet als onderdeel van een pakket): annuleringskost steeds 100%. Excursies met toegangstickets van musea, archeologische sites, ... steeds 100%, trein- en bustickets 100% annuleringskosten. Voor bepaalde reizen kunnen er afwijkende annuleringskosten gehanteerd worden. Indien dit het geval is, zal dit steeds vermeld worden in de offerte.

3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van een wijzigingskost. Kleine wijzigingen (bijv. nummerplaat, schrijffout in de naam, bijbestellen van excursie,…) tot 45 dagen voor afreis: € 50 per dossier, mogelijks vermeerderd met de wijzigingskost die volgens de verkoopsvoorwaarden van de leveranciers aangerekend wordt. Vanaf 44 dagen voor afreis gelden de annuleringsvoorwaarden. Wijzigingen van ferry- en vliegtuigtickets worden uitgevoerd in de mate dat dit aanvaard wordt door de ferry- en luchtvaartmaatschappij. Indien deze geen wijzigingen toestaan, kan Xplore the North NV niet aansprakelijk gesteld worden en betaalt de reiziger de volledige prijs van het nieuwe ticket. Bij een wijziging van naam, verblijfsaccommodatie, het transportmiddel of de reisperiode gelden de annuleringsvoorwaarden.

REISDUUR EN PROGRAMMA

1| De reisroute zoals vermeld op de website en in de offertes is indicatief en heeft geen bindend karakter.

2| De reiziger dient echter wel kennis te nemen van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden.

3| De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.

4| Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, ten gevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

5| De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.

6| Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terug betaalbaar.

7| De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

8| De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

AARD VAN DE REIS

9| De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

10| Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek of het beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

11| Hotelclassificatie is steeds een nationale of regionale materie. Bijgevolg dienen hotel- en sterrenclassificaties steeds beoordeeld te worden op basis van de normen die gelden in de reisbestemming

ONTBINDING EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

12| Erosie, plotse sneeuwval, vulkanische activiteit of extreme weersomstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het reisprogramma is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen. Wanneer bepaalde excursies of activiteiten omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden niet kunnen doorgaan zoals vermeld in het programma, worden alternatieven voorzien of is er een terugbetaling mogelijk van deze excursies, zonder het recht op enige andere compensaties.

13| Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken lokale vertegenwoordiger van Xplore the North NV een evenwaardig alternatief zoeken. De lokale vertegenwoordiger neemt de uiteindelijke beslissing. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

14| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor de eventuele aanhouding door politie–en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.

15| Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

16/ De individuele reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.

FORMALITEITEN

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die door de reisbemiddelaar worden meegedeeld.

17| De reiziger dient te zorgen voor een geldig internationaal paspoort, geldig tot minimum 6 maanden na de terugkeer van de reis en eventueel voor een internationaal rijbewijs of visum indien noodzakelijk. Visumaanvragen kunnen (tegen betaling) door de reisorganisator verzorgd worden. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger. De reisdocumenten (visum en ticket) dienen door de reiziger of door een door hem belaste persoon opgehaald te worden op het kantoor van het reisbureau. Indien de reiziger verzoekt de documenten te versturen dan geschiedt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger.

18| De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

19| De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enige mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Xplore the North NV. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

20| De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

VERLOOP VAN DE REIS

21| De reiziger zal de richtlijnen van de lokale reisleiders in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

22| Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger.

23| De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

LEEFTIJD

Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene.

BAGAGE

24| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

25| De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

26| Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger persoonlijk de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.

PRIJZEN

27| Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).

28| Prijzen die telefonisch of op offerte door onze reservatiedienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van boeking. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

29| Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid en is slechts voor een beperkte duur geldig (zoals vermeld op de offerte). Zolang de reis niet bevestigd is kan de prijs variëren volgens wisselkoersen, brandstoftarieven, beschikbaarheid in de hotels, de reisperiode (hoog-of laagseizoen) en (door de luchtvaartmaatschappij) aangepaste vluchtprijzen.

30| Prijzen voor vluchten, luchthaventaksen en eventuele brandstoftaksen zijn slechts gegarandeerd na uitgifte van de tickets. Brandstoftoeslagen aangerekend door de luchtvaartmaatschappij na het opmaken van de offerte zullen worden doorgerekend aan de klant

31| Alle prijzen (zowel offerte als bestelbon) zijn gebaseerd op volgende wisselkoersen

1 EUR = 1,10 USD

1 EUR = 1,45 CAD

Indien de wisselkoers op het moment van de saldo-betaling (6 weken voor afreis of korter in geval van late reservatie) wijzigt ten opzichte van de wisselkoers gehanteerd in de offerte/bestelbon, heeft Xplore the North NV het recht om dit verschil (positief of negatief) door te rekenen aan de reiziger. Het verschil moet echter minimaal 5% bedragen tov de gehanteerde wisselkoers.

KLACHTEN

32| Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

GARANTIESTELLING REIZEN

33| Conform art.36 van de reiscontractenwet is Xplore The North NV aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen op het adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.