Reisvoorwaarden Canada Travel Designers

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan Canada Travel Designers.

Bijzondere reisvoorwaarden reizen met Canada Travel Designers (hierna CTD)

Inschrijving en betaling

Het schriftelijk bevestigen van het reisvoorstel met doorgave van de gevraagde reizigersgegevens, functioneert als een rechtsgeldige inschrijving, waarop een bestelbon volgt. Elke factuur/bestelbon waartegen binnen de 8 dagen na de ontvangst geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.​ Het voorschot bedraagt 40% van de reissom of is minimaal gelijk aan de prijs van de in de reis opgenomen vliegtuigtickets. Vliegtuigtickets (indien geboekt via CTD) dienen volledig te worden betaald bij boeking. Het voorschot dient binnen de 5 dagen na inschrijving betaald te zijn. Verder zal het saldo uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum dienen betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen.

Bij niet– of laattijdige betaling behoudt CTD zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

Annulering en wijzigingen door de reiziger

1| Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, ook indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Deze kosten worden steeds vermeerderd met de kosten, aangerekend door de betrokken maatschappij(en) (vervoer, verhuur, hotel, …) en de poliskosten van de annuleringsverzekering.

2| De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de schriftelijke datum van ontvangst van de annulering door de reisorganisator. Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 50 per persoon.

Annulering tot 90 dagen voor de afreis: het betaalde voorschot
Annulering van 89 tot 45 dagen voor de afreis: 50% van de reissom
Annulering minder dan 45 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom

Ferrytickets, vliegtuigtickets (al dan niet als onderdeel van een pakket): annuleringskost steeds 100% indien de tickets uitgeschreven zijn. Excursies, toegangstickets van musea, trein- en bustickets steeds 100% annuleringskosten. Deze kosten komen bovenop de hierboven vermelde kosten.

3| Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van een wijzigingskost. Kleine wijzigingen (bijv. nummerplaat, schrijffout in de naam, bijbestellen van excursie,…)

Wijziging tot 45 dagen voor afreis: € 35 per dossier, mogelijks vermeerderd met de wijzigingskost die volgens de verkoopsvoorwaarden van de leveranciers aangerekend wordt.
Wijziging vanaf 44 dagen voor afreis: gelden de annuleringsvoorwaarden.
Wijzigingen van ferry- en vliegtuigtickets worden uitgevoerd in de mate dat dit aanvaard wordt door de ferry- en luchtvaartmaatschappij. Indien deze geen wijzigingen toestaan, kan CTD niet aansprakelijk gesteld worden en betaalt de reiziger de volledige prijs van het nieuwe ticket. Bij een wijziging van naam, verblijfsaccommodatie, het transportmiddel of de reisperiode gelden de annuleringsvoorwaarden.

4| De premies van de annuleringsverzekering zijn niet terug betaalbaar

5| Voor groepsreizen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Je vindt deze per reis terug op onze website.

6| De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken. De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te zijn van de eventuele risico’s en bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn door de reisorganisatie.

Reisduur en programma

1| De reisroute zoals vermeld op de website en in de offertes is indicatief en heeft geen bindend karakter.
2| De reiziger dient echter wel kennis te nemen van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden.
3| De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.
4| Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
5| De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.
6| Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar. 
7| De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra–kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten. 
8| De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

Aard van de reis

9| De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
10| Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico‟s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.
11| Hotelclassificatie is steeds een nationale of regionale materie. Bijgevolg dienen hotel- en sterrenclassificaties steeds beoordeeld te worden op basis van de normen die gelden in de reisbestemming

Ontbinding en wijziging door de reisorganisator

12| Plotse sneeuwval, storm, de omstandigheden ter plaatste of andere externe omstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen. Wanneer bepaalde excursies of activiteiten omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (stormachtig weer, extreme koude onder de -30°C, gebrek aan sneeuw, …) niet kunnen doorgaan zoals vermeld in het programma, worden alternatieven voorzien of is er een terugbetaling mogelijk van deze excursies, zonder echter het recht op enige andere compensaties.
13|Wanneer er zich tijdens de groepsreis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

14| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten en uit overmacht, zoals ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer– of verblijfkosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
15| Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie–en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.
16| Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
17/ De individuele reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.

Formaliteiten

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.

18| De reiziger dient te zorgen voor een geldige identiteitskaart, geldig tot minimum 6 maanden na de terugkeer van de reis en eventueel voor een reispas of visum (ESTA/ETA) indien noodzakelijk. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger.
19| De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.
20| De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico‟s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan CTD. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.
21| De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Verloop van de reis

22| De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider/reisbemiddelaar in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
23| Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de niet-genoten diensten.
24| De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Leeftijd

Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene.

Bagage

25| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
26| De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.
27| Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger persoonlijk de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.

Prijzen

28| Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).
29 |Prijzen die telefonisch door onze reservatiedienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig
30| Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid en is slechts voor een beperkte duur geldig (zoals vermeld op de offerte).
31| Prijzen voor vluchten, luchthaventaksen en eventuele fueltaksen zijn slechts gegarandeerd na uitgifte van de tickets.
32| Alle prijzen zijn gebaseerd op de dollarkoersen zoals vermeld in de offerte. Indien de dollarkoers op het moment van facturatie (2 maand voor vertrek) met 10% of meer gewijzigd is, kan de prijs voor het gedeelte van de reis dat dollar-gebonden is, worden aangepast (dit gaat in 2 richtingen).

Klachten

33| Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Garantiestelling reizen

34 | Conform art.36 van de reiscontractenwet is CTD aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen op het adres: Metrologielaan 8, 1130 Brussel.